Storage

Edison: Competitive Management Cost Study: IBM Storwize V7000 vs. EMC VNX5500 Storage Systems

Read more Date Added: Nov 2012
Format: PDF

This white paper focuses on Edison's Competitive Management Cost Study (CMCS) methodology comparing IBM Storwize V7000 to EMC VNX5500.