Hardware

Photos: VIA EPIA-P910 Pico-ITX motherboard

EPIA-P910 Pico-ITX Motherboard 2

Credit: Images by Matthew Nawrocki for TechRepublic