How to install MCRYPT on Ubuntu Server TechRepublic's Jack Wallen walks you through how to install MCRYPT